Deel Water


Wie moet dit deel invullen?

Een bedrijf, organisatie moet het deel Water invullen indien het milieuvergunningsplichtig is als klasse 1 of 2, en bovendien bepaalde stoffen in afvalwater afvoert van zijn bedrijfsterrein boven een bepaalde drempel. Het maakt geen verschil of het afvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater, riolering of afgevoerd wordt naar een private waterzuiveringsinstallatie. De lijst met verontreinigende stoffen en drempelwaarden is aangepast door de wetswijziging van december 2006.

Indien in het verleden deze drempelwaarden voor de exploitatie werden overschreden, dient het deel wateremissie te worden ingevuld gedurende de 3 daaropvolgende jaren, ook al blijft de emissie onder de drempelwaarden.

Bijvoorbeeld, indien de exploitatie in 2014 nog boven de drempel emitteerde, maar dit de daaropvolgende jaren niet meer deed, dient u in 2018 (rapporteringsjaar 2017) dus voor de laatste keer het deel wateremissie in te vullen.

 

Handige documenten

pdf bestandhandleiding deel water.pdf (1.12 MB)

pdf bestandformulier deel water.pdf (65 kB)

pdf bestandtoelichting formulier deel water.pdf (93 kB)

pdf bestandformules deel water.pdf (138 kB)  (=Formules voor de vrachtberekening vanuit gemeten concentraties en debieten)

pdf bestandveel-gebruikte-meetmethodes.pdf (54 kB)

pdf bestandnose-P-codes.pdf (31 kB)

pdf bestandtechniekcodes.pdf (66 kB)

 

Veelgestelde vragen

 

Volgens Vlarem 2 geldt de verplichting voor een imjvs voor wat de lozing van afvalwater betreft slechts vanaf een debiet van ....... Wat betekent dit in de praktijk?

Dat je pas moet nagaan vanaf dat debiet of je voor water overschrijdingen hebt van de drempelwaarde? Of dat als je geen overschrijdingen hebt voor water van de drempelwaarden dat je toch alle gegevens voor water moet invullen vanaf dat debiet?

Op het ogenblik dat een bedrijf meer loost dan 1 m3/u, 10 m3/dag of 250 m3/maand moet het nagaan of de totale emissies in water de drempelwaarde overschrijden.
De vaststelling van de overschrijding van de drempelwaarde veronderstelt natuurlijk de monitoring gedurende een volledig jaar van het totaal geloosd debiet en een aantal labo-analyses van de verontreinigende stoffen. Pas op het einde van de rit zal blijken of de drempelwaarden overschreden zijn.
Indien dit het geval is, is het bedrijf wettelijk verplicht om het IMJV in te vullen voor de delen mbt het watergebruik en de lozingen in water.
Het staat het bedrijf vrij, om in geval van niet-overschrijding, toch het resultaat van de monitoring te rapporteren aan de overheid. De VMM verwerkt alle gerapporteerde gegevens vanaf 1 m3/u, 10 m3/dag of 250 m3/maand, ook indien de vrachtdrempel niet overschreden werd. 


Moet vloeibaar afval in het deel wateremissies ingevuld worden?

Ja, als het vloeibaar afval afgevoerd wordt naar een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie en de drempelwaarden van het imjv - deel wateremissie worden overschreden.

Nee, indien het vloeibaar afval opgehaald wordt door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen of verwerker van afval. U dient de afvalstoffen dan op te nemen in uw afvalstoffenregister. Indien u werd geselecteerd voor het invullen van het deelformulier afvalstoffenmelding voor producenten, dient u deze afvalstoffen hier te rapporteren.

Eenzelfde afvalwaterstroom hoeft nooit op 2 plaatsen aangegeven te worden. Wel kan een bedrijf zowel een deel vloeibaar afval als een deel afvalwater hebben.

Enkele voorbeelden
  • twee productiebedrijven hebben samen een derde bedrijf opgericht dat instaat voor de waterzuivering van beide productiebedrijven. Deze twee productiebedrijven rapporteren elk afzonderlijk in het deel wateremissie welke vrachten de grens van hun terrein verlaten. Dit komt in de praktijk neer op hun respectievelijke aandeel in het influent van het waterzuiveringsbedrijf. De vrachten worden gerapporteerd via zogenaamde "transfer" lozingspunten, met als lozingsplaats Industriële waterzuiveringsinstallatie. (zie de helptekst bij scherm 3, voor meer uitleg). Het zuiveringsbedrijf kan op zijn beurt weer een deelformulier wateremissie moeten invullen voor zijn lozing van gezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater indien het bij deze lozing de drempelwaardes overschrijdt (via een "lozend" lozingspunt met als lozingsplaats oppervlaktewater).
  • Een bedrijf dat vervuilde solventen laat ophalen door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen, vult deze solventen in in het deel afvalstoffenmelding voor producenten. Indien dit bedrijf niet voorkomt in de steekproef van dit deelformulier, hoeft dit bedrijf dit ook niet te melden in het deel wateremissies vermits het hier duidelijk om afval gaat.


Ik ben nullozer, moet ik een deel wateremissie invullen?

Ja, indien het water dat u afvoert van uw terrein de drempelwater van het imjv - deel wateremissie overschrijdt. Dus ook al voert u alle water af via tankwagens of naar een private zuivering, u moet toch nagaan welke vrachten u afvoert van uw terrein en in geval van drempeloverschrijding een deel wateremissie invullen.

Bijvoorbeeld,  twee productiebedrijven hebben samen een derde bedrijf opgericht dat instaat voor de waterzuivering van beide productiebedrijven. Deze twee productiebedrijven rapporteren elk afzonderlijk in het deel wateremissie welke vrachten de grens van hun terrein verlaten. Dit komt in de praktijk neer op hun respectievelijke aandeel in het influent van het waterzuiveringsbedrijf. De vrachten worden gerapporteerd via zogenaamde "transfer" lozingspunten, met als lozingsplaats Industriële waterzuiveringsinstallatie. (zie de helptekst bij scherm 3, voor meer uitleg). Het zuiveringsbedrijf kan op zijn beurt weer een deelformulier wateremissie moeten invullen voor zijn lozing van afvalwater in het oppervlaktewater indien het bij deze lozing de drempelwaardes overschrijdt.

 

Ik heb geen meetresultaten. Wat nu?

Informeer bij uw labo in verband met gedane metingen. Wanneer er geen metingen door uw bedrijf werden uitgevoerd kan u de beschikbare data van uw bedrijf eventueel raadplegen op www.vmm.be/geoview/ of via mail aan VMM eventuele meetresultaten opvragen op imjv.wateremissie@vmm.be.

 

Welke nose-p codes gebruiken?  - Geen nose-p codes ontvangen. Hoe imjv invullen?

U kan dit vinden op het internet. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water, verder klikt u op de link pdf bestandnose-P-codes.pdf (31 kB)
U kunt de nose-p codes ook terugvinden in het e-loket. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Daar kiest u met de dropdown-list hoofdstuk ‘1.A Overzicht activiteiten met emissies naar water’. Dan drukt u op de knop toevoegen en daar krijgt u de ganse lijst met alle mogelijke nose-p codes.
U kiest de nose-p codes uit die het best bij uw activiteiten passen. Bij problemen contacteer imjv.wateremissie@vmm.be via mail met vermelding van uw activiteiten.

 

In het e-loket staan al verontreinigende stoffen vooraf ingevuld. Hoe komt dit?

Die verontreinigende stoffen zijn daar door de VMM klaargezet. Die kunnen er staan omdat uw bedrijf er drempeloverschrijdingen voor had voor de 3 jaren voorafgaand aan rapporteringsjaar 2017, of omdat het meetnet van de VMM er drempeloverschrijdingen voor gemeten heeft in het jaar 2017. Die kunnen er ook staan omdat uw bedrijf ze meet of gemeten heeft. En die kunnen er ook staan omdat uw bedrijf apparatuur voor waterbehandeling geïnstalleerd heeft om de lozing van die verontreinigende stoffen te reduceren. De stoffen die vrachtoverschrijdingen hadden in 2014, 2015 of 2016 zijn verplicht in te vullen.

 

Ik moet voor het IMJV het deel water invullen maar ons afvalwater wordt verwerkt door een extern bedrijf.

Ook bedrijven die hun afvalwater voor verwerking of zuivering afvoeren naar externe exploitaties zijn verplicht om het deel wateremissie in te vullen, ongeacht of er metingen uitgevoerd werden. Het feit of de drempelvracht voor rapportering overschreden is, moet dan geschat worden op basis van een massabalans of expertenbeoordeling.

 

Afvalwater wordt door een extern bedrijf opgehaald. Wat moeten we invullen?

Ook bedrijven die hun afvalwater voor verwerking of zuivering afvoeren naar externe exploitaties zijn verplicht om het deel wateremissie in te vullen, ongeacht of er metingen uitgevoerd werden. Het feit of de drempelvracht voor rapportering overschreden is, moet dan geschat worden op basis van een massabalans of expertenbeoordeling.


Ik kan geen onderscheid maken tussen de hoeveelheid water geloosd en transfer.

Bij twijfel of het ontbreken van de exacte gegevens kan u een geschatte waarde opgeven.

 

Volgens onze metingen zijn er geen overschrijdingen en zijn we niet plichtig.

Indien volgens de metingen van VMM in 2014, 2015, 2016 of 2017 overschrijdingen van de drempelwaarden voor jaarvrachten gemeten werden, dient u het IMJV 2017 in te vullen ongeacht de resultaten van de metingen uitgevoerd door uw bedrijf of labo.

 

Waar kan ik de drempels van het deel wateremissie raadplegen?

U kan dit vinden op het internet. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/ , onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water, verder klikt u op de link ‘Hier vindt u een modelformulier van het deel Water’ pdf bestandformulier deel water.pdf (65 kB). Op de pagina’s 11, 12 en 13 bij ‘7. Overzicht water’ vindt u de drempels. Gelieve dit modelformulier wel niet te gebruiken voor het schriftelijk indienen van het IMJV. U kan de drempeloverschrijdingen ook vinden wanneer u op het e-loket ingelogd bent met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1).

U kan dan op elk moment van uw aangifte een pdf-file genereren door op de knop Document onderaan de pagina te klikken. De op deze manier gecreërde pdf bevat de tot dan reeds ingevulde gegevens van uw IMJV. Op de pagina’s 11, 12 en 13 bij ‘7. Overzicht water’ vindt u de drempeloverschrijdingen.

 

Welke formule wordt gehanteerd om de vracht te berekenen?

De wijze waarop, samenWater met een voorbeeld, kunt u vinden op het internet. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/ , onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water, verder klikt u op de link pdf bestandformules deel water.pdf (138 kB).

 

Welke waarde gebruik ik in de berekening van de vracht voor een concentratiemeting die onder de bepaalbaarheidsgrens zit?

Als een concentratiemeting voor een verontreinigende stof onder de bepaalbaarheidsgrens zit, is het voor het invullen van uw IMJV toegestaan daarvoor de waarde 0 te gebruiken in de berekeningen van de gemiddelde jaarconcentratie en de totale jaarvracht.

 

Het resultaat van de validatie op de waterbalans is fout. Hoe krijg ik een correcte waterbalans?

Meer uitleg over de validatie op de waterbalans vindt u in de handleiding die u terugvindt op de website. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water. Verder klikt u op de link pdf bestandhandleiding-deel_water.pdf (1.29 MB) bij “De handleiding om dit deel via het internetloket in te vullen vindt u hier”. De handleiding opent nu. In de handleiding vindt u vanaf pagina 14 onder ‘Scherm IVA_16: Validatie waterbalans’ een uitleg over de validatie op de waterbalans en hoe die in evenwicht te krijgen. Dezelfde uitleg vindt u ook bij het scherm ‘Validatie waterbalans’ van het e-loket. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Daar kiest u met de dropdown-list hoofdstuk ‘Validatie waterbalans’. Wanneer u in dit scherm op ‘Uitleg over dit scherm’ drukt, krijgt u de uitleg over de validatie op de waterbalans en hoe die in evenwicht te krijgen.

 

Waar vind ik hulp bij het invullen voor het invullen van het deel Water?

Een uitleg over het invullen van het deel Water vindt u in de handleiding die u terugvindt op de website. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water. Verder klikt u op de link pdf bestandhandleiding-deel_water.pdf (1.29 MB) bij “De handleiding om dit deel via het internetloket in te vullen vindt u hier”. De handleiding opent nu. De handleiding bevat informatie over hoe het deel Water via het e-loket ingevuld dient te worden. Daarnaast krijgt u ook bij elk scherm van het e- loket hulp aangeboden. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Eender welk hoofdstuk (of scherm) u kiest met de dropdown-list, u kan steeds hulp bij het scherm opvragen door op ‘Uitleg over dit scherm’ te drukken.

 

Waar vind ik een handleiding bij het deel Water?

Een uitleg over het invullen van het deel Water vindt u in de handleiding die u terugvindt op de website. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water. Verder klikt u op de link pdf bestandhandleiding-deel_water.pdf (1.29 MB) bij “De handleiding om dit deelformulier via het internetloket in te vullen vindt u hier”. De handleiding opent nu. De handleiding bevat informatie over hoe het deel Water via het e-loket ingevuld dient te worden. Daarnaast krijgt u ook bij elk scherm van het e- loket hulp aangeboden. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Eender welk hoofdstuk (of scherm) u kiest met de dropdown-list, u kan steeds hulp bij het scherm opvragen door op ‘Uitleg over dit scherm’ te drukken.