Deel Water


Wie moet het deel Water invullen?

Een bedrijf of organisatie dient het deel Water in te vullen indien het bepaalde stoffen in afvalwater afvoert van zijn bedrijfsterrein boven bepaalde drempelwaarden. Het maakt geen verschil of het afvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater, riolering of afgevoerd wordt naar een private waterzuiveringsinstallatie.

Indien in het verleden de drempelwaarden werden overschreden, dient het bedrijf het deel Water in te vullen gedurende de 3 daaropvolgende jaren, ook al blijven de emissies de daaropvolgende jaren onder de drempelwaarden.

Bijvoorbeeld, indien de exploitatie in 2017 nog boven de drempelwaarden emitteerde, maar dit de daaropvolgende jaren niet meer deed, dient het bedrijf in 2021 (rapporteringsjaar 2020) dus voor de laatste keer het deel Water in te vullen.

Hoe het deel Water invullen?

Een uitleg over het invullen van het deel Water vindt u in de handleiding die u terugvindt via pdf bestandhandleiding deel water.pdf (1.12 MB). De handleiding bevat informatie over hoe alle schermen van het deel Water via het online IMJV-loket ingevuld moeten worden. Daar bovenop krijgt u bij elk scherm van het deel Water van het online IMJV-loket hulp aangeboden. Bij elk scherm van het deel Water staat er in het online IMJV-loket bovenaan namelijk een link ‘Uitleg over dit scherm’. Klik daar op als u in het online IMJV-loket zelf meer uitleg wilt over het scherm waarin u zich bevindt.

Indien onderdelen van het deel Water niet van toepassing zijn, hoeft u die niet in te vullen. U laat ze gewoon leeg. Als u het deel Water onterecht hebt ontvangen duidt u in deel Water van het online IMJV-loket 'Ik heb geen watergegevens te rapporteren.' aan.

Handige documenten

pdf bestandhandleiding deel water.pdf (1.12 MB)

pdf bestandformulier deel water.pdf (65 kB)

pdf bestandtoelichting formulier deel water.pdf (93 kB)

pdf bestandformules deel water.pdf (138 kB)  (=Formules voor de vrachtberekening vanuit gemeten concentraties en debieten)

pdf bestandnose-P-codes.pdf (31 kB)

pdf bestandtechniekcodes.pdf (66 kB)

 

Veelgestelde vragen

 

Volgens Vlarem 2 geldt de verplichting voor een IMJV voor wat de lozing van afvalwater betreft slechts vanaf een debiet van ....... Wat betekent dit in de praktijk?

Dat je pas moet nagaan vanaf dat debiet of je voor water overschrijdingen hebt van de drempelwaarde? Of dat als je geen overschrijdingen hebt voor water van de drempelwaarden dat je toch alle gegevens voor water moet invullen vanaf dat debiet?

Op het ogenblik dat een bedrijf meer loost dan 1 m3/u, 10 m3/dag of 250 m3/maand moet het nagaan of de totale emissies in water de drempelwaarde overschrijden.
De vaststelling van de overschrijding van de drempelwaarde veronderstelt natuurlijk de monitoring gedurende een volledig jaar van het totaal geloosd debiet en een aantal labo-analyses van de verontreinigende stoffen. Pas op het einde van de rit zal blijken of de drempelwaarden overschreden zijn.
Indien dit het geval is, is het bedrijf wettelijk verplicht om het IMJV - deel Water in te vullen.
Het staat het bedrijf vrij, om in geval van niet-overschrijding, toch het resultaat van de monitoring te rapporteren aan de overheid. De VMM verwerkt alle gerapporteerde gegevens vanaf 1 m3/u, 10 m3/dag of 250 m3/maand, ook indien de vrachtdrempel niet overschreden werd. 


Moet vloeibaar afval in het deel Water ingevuld worden?

Ja, als het vloeibaar afval afgevoerd wordt naar een externe afvalwaterzuiveringsinstallatie en de drempelwaarden van het IMJV - deel Water worden overschreden.

Nee, indien het vloeibaar afval opgehaald wordt door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen of verwerker van afval. U moet de afvalstoffen dan opnemen in uw afvalstoffenregister. Indien u werd geselecteerd voor het invullen van het deel Afval (afvalstoffenmelding voor producenten), moet u deze afvalstoffen daar rapporteren.

Eenzelfde afvalwaterstroom hoeft nooit op 2 plaatsen aangegeven te worden. Wel kan een bedrijf zowel een deel vloeibaar afval als een deel afvalwater hebben.

Enkele voorbeelden
  • twee productiebedrijven hebben samen een derde bedrijf opgericht dat instaat voor de waterzuivering van beide productiebedrijven. Deze twee productiebedrijven rapporteren elk afzonderlijk in het deel Water welke vrachten de grens van hun terrein verlaten. Dit komt in de praktijk neer op hun respectievelijke aandeel in het influent van het waterzuiveringsbedrijf. De vrachten worden gerapporteerd via zogenaamde "transfer" lozingspunten, met als lozingsplaats Industriële waterzuiveringsinstallatie (zie de helptekst bij scherm '3. Lozingspunten', voor meer uitleg). Het zuiveringsbedrijf kan op zijn beurt weer een deel Water moeten invullen voor zijn lozing van gezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater indien het bij deze lozing de drempelwaardes overschrijdt (via een "lozend" lozingspunt met als lozingsplaats oppervlaktewater).
  • Een bedrijf dat vervuilde solventen laat ophalen door een geregistreerd vervoerder van afvalstoffen, vult deze solventen in in het deel Afval (afvalstoffenmelding voor producenten). Indien dit bedrijf niet voorkomt in de steekproef van het deel Afval, hoeft dit bedrijf dit ook niet te melden in het deel Water vermits het hier duidelijk om afval gaat.


Ik ben nullozer, moet ik een deel Water invullen?

Ja, indien het water dat u afvoert van uw terrein de drempelwaarde van het IMJV - deel Water overschrijdt. Dus ook al voert u alle water af via tankwagens of private riolering naar een private zuivering, u moet toch nagaan welke vrachten u afvoert van uw terrein en in geval van drempeloverschrijdingen het deel Water invullen.

Bijvoorbeeld, twee productiebedrijven hebben samen een derde bedrijf opgericht dat instaat voor de waterzuivering van beide productiebedrijven. Deze twee productiebedrijven rapporteren elk afzonderlijk in het deel Water welke vrachten de grens van hun terrein verlaten. Dit komt in de praktijk neer op hun respectievelijke aandeel in het influent van het waterzuiveringsbedrijf. De vrachten worden gerapporteerd via zogenaamde "transfer" lozingspunten, met als lozingsplaats Industriële waterzuiveringsinstallatie (zie de helptekst bij scherm '3. Lozingspunten', voor meer uitleg). Het zuiveringsbedrijf kan op zijn beurt weer een deel Water moeten invullen voor zijn lozing van afvalwater in het oppervlaktewater indien het bij deze lozing de drempelwaardes overschrijdt.

 

Ik heb geen meetresultaten. Wat nu?

Uw bedrijf dient zelf in te staan voor het meten van verontreinigende stoffen waarvan de vrachten de drempelwaarden in het rapporteringsjaar of in één van de drie voorgaande jaren overschrijden. Informeer bij uw labo in verband met gedane metingen. Wanneer er geen metingen door uw bedrijf werden uitgevoerd kunt u de beschikbare data van uw bedrijf eventueel raadplegen op www.vmm.be/geoview/ of via mail aan VMM eventuele meetresultaten opvragen op imjv.wateremissie@vmm.be. In het geval er noch bij uw bedrijf, noch bij VMM meetresultaten voorhanden zijn, mag u de vracht berekenen (bvb. op basis van productievolumes) of schatten. Het is de bedoeling dat u de verontreinigende stof laat opnemen in het meetprogramma van uw bedrijf, zodat er de komende jaren wél meetresultaten voorhanden zijn om vrachten mee te berekenen.

 

Welke nose-p codes gebruiken?  - Geen nose-p codes ontvangen. Hoe IMJV invullen?

U kunt dit vinden op het internet. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water, verder klikt u op de link pdf bestandnose-P-codes.pdf (31 kB)
U kunt de nose-p codes ook terugvinden in het online IMJV-loket. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Daar kiest u met de dropdown-lijst hoofdstuk ‘1.A Overzicht activiteiten met emissies naar water’. Dan drukt u op de knop toevoegen en daar krijgt u de ganse lijst met alle mogelijke nose-p codes.
U kiest de nose-p codes uit die het best bij uw activiteiten passen. Bij problemen contacteer imjv.wateremissie@vmm.be via mail met vermelding van uw activiteiten.

 

In het online IMJV-loket staan al verontreinigende stoffen vooraf ingevuld. Hoe komt dit?

Die verontreinigende stoffen zijn daar door de VMM klaargezet. Die kunnen er staan omdat uw bedrijf er drempeloverschrijdingen voor had voor de 3 jaren voorafgaand aan rapporteringsjaar 2020, of omdat het meetnet van de VMM er drempeloverschrijdingen voor gemeten heeft in het jaar 2020. De stoffen die vrachtoverschrijdingen hadden in 2017, 2018, 2019 of 2020 zijn verplicht in te vullen.

 

Ik moet voor het IMJV het deel Water invullen maar ons afvalwater wordt verwerkt door een extern bedrijf.

Ook bedrijven die hun afvalwater voor verwerking of zuivering afvoeren naar externe exploitaties zijn verplicht om het deel Water in te vullen, ongeacht of er metingen uitgevoerd werden. Het feit of de drempelvracht voor rapportering overschreden is, moet dan geschat worden op basis van een massabalans of expertenbeoordeling.

 

Afvalwater wordt door een extern bedrijf opgehaald. Wat moeten we invullen?

Ook bedrijven die hun afvalwater voor verwerking of zuivering afvoeren naar externe exploitaties zijn verplicht om het deel Water in te vullen, ongeacht of er metingen uitgevoerd werden. Het feit of de drempelvracht voor rapportering overschreden is, moet dan geschat worden op basis van een massabalans of expertenbeoordeling.


Ik kan geen onderscheid maken tussen de hoeveelheid water geloosd en transfer.

Bij twijfel of het ontbreken van de exacte gegevens kunt u een geschatte waarde opgeven.

 

Volgens onze metingen zijn er geen overschrijdingen en zijn we niet plichtig.

Indien volgens de metingen van VMM in 2017, 2018, 2019 of 2020 overschrijdingen van de drempelwaarden voor jaarvrachten gemeten werden, moet u het IMJV 2020 invullen ongeacht de resultaten van de metingen uitgevoerd door uw bedrijf of labo.

 

Waar kan ik de drempels van het deel Water raadplegen?

U kan dit vinden op het internet. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/ , onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water, verder klikt u op de link pdf bestandformulier deel water.pdf (65 kB). Op de pagina’s 11, 12 en 13 bij ‘7. Overzicht water’ vindt u de drempels. Gelieve dit modelformulier wel niet te gebruiken voor het op papier indienen van het IMJV. U kan de drempeloverschrijdingen ook vinden wanneer u op het online IMJV-loket ingelogd bent met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1).

U kan dan op elk moment tijdens het invullen van het deel Water een pdf-file genereren door op de knop 'PDF downloaden' onderaan de pagina te klikken. De op deze manier gecreërde pdf bevat de tot dan reeds ingevulde gegevens van uw IMJV - deel Water. Op de pagina’s 11, 12 en 13 bij ‘7. Overzicht water’ vindt u de drempeloverschrijdingen.

 

Welke formule wordt gehanteerd om de vracht te berekenen?

De formule waarmee de vracht kan worden berekend, samen met een voorbeeld, kunt u vinden op het internet. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/ , onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water, verder klikt u op de link pdf bestandformules deel water.pdf (138 kB).

 

Welke waarde gebruik ik in de berekening van de vracht voor een concentratiemeting die onder de bepaalbaarheidsgrens zit?

Als een concentratiemeting voor een verontreinigende stof onder de bepaalbaarheidsgrens zit, is het voor het invullen van uw IMJV toegestaan daarvoor de waarde 0 te gebruiken in de berekeningen van de gemiddelde jaarconcentratie en de totale jaarvracht.

 

Het resultaat van de validatie op de waterbalans is fout. Hoe krijg ik een correcte waterbalans?

Meer uitleg over de validatie op de waterbalans vindt u in de handleiding die u terugvindt op de website. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water. Verder klikt u op de link pdf bestandhandleiding-deel_water.pdf (1.29 MB) om de handleiding  te openen. In de handleiding vindt u vanaf pagina 14 onder ‘Scherm IVA_16: Validatie waterbalans’ een uitleg over de validatie op de waterbalans en hoe die in evenwicht te krijgen. Dezelfde uitleg vindt u ook bij het scherm ‘Validatie waterbalans’ van het online IMJV-loket. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Daar kiest u met de dropdown-lijst hoofdstuk ‘Validatie waterbalans’. Wanneer u in dit scherm op ‘Uitleg over dit scherm’ drukt, krijgt u de uitleg over de validatie op de waterbalans en hoe die in evenwicht te krijgen.

 

Waar vind ik hulp bij het invullen van het deel Water?

Een uitleg over het invullen van het deel Water vindt u in de handleiding die u terugvindt op de website. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water. Verder klikt u op de link pdf bestandhandleiding-deel_water.pdf (1.29 MB) om de handleiding te openen. De handleiding bevat informatie over hoe het deel Water via het online IMJV-loket ingevuld moet worden. Daarnaast krijgt u ook bij elk scherm van het online IMJV-loket hulp aangeboden. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Eender welk hoofdstuk (of scherm) u kiest met de dropdown-lijst, u kan steeds hulp bij het scherm opvragen door op ‘Uitleg over dit scherm’ te drukken.

 

Waar vind ik een handleiding bij het deel Water?

Een uitleg over het invullen van het deel Water vindt u in de handleiding die u terugvindt op de website. Ga naar http://imjv.milieuinfo.be/, onder ‘delen van het IMJV’ klikt u op deel Water. Verder klikt u op de link pdf bestandhandleiding-deel_water.pdf (1.29 MB) om de handleiding te openen. De handleiding bevat informatie over hoe het deel Water via het online IMJV-loket ingevuld moet worden. Daarnaast krijgt u ook bij elk scherm van het online IMJV-loket hulp aangeboden. U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord en gaat naar het tabblad ‘water’ (schermnaam IVA_1). Eender welk hoofdstuk (of scherm) u kiest met de dropdown-lijst, u kan steeds hulp bij het scherm opvragen door op ‘Uitleg over dit scherm’ te drukken.