Deel Lucht


Wie moet dit deel invullen?

 

  • elke ingedeelde inrichting of activiteit , die al dan niet deel uitmaakt van een milieutechnische eenheid, waarvan de totale emissie, afkomstig van de inrichtingen of activiteiten;

 voor ten minste één verontreinigende stof in het beschouwde jaar groter is dan de drempelwaarden vermeld in de overzichtstabel van verontreinigende stoffen van het deelformulier luchtemissies.

Indien in het verleden deze drempelwaarden werden overschreden, dient u het deel Lucht in te vullen gedurende de 3 daaropvolgende jaren, ook al blijft de emissie onder de drempelwaarden.

Bijvoorbeeld, indien de exploitatie in 2017 nog boven de drempel emitteerde, maar dit de daaropvolgende jaren niet meer deed, dient u in 2021 (rapporteringsjaar 2020) voor de laatste keer het deel Lucht in te vullen.

  • inrichtingen met een opslagcapaciteit voor stuivende stoffen van meer dan 50.000 m2 grondoppervlakte, inrichtingen met een gemiddelde overslaghoeveelheid van stuivende stoffen over de drie voorgaande kalenderjaren van meer dan 700 000 ton per jaar en inrichtingen met een verwachte overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 700 000 ton per jaar; 

Als u een deel lucht dient in te vullen en je hebt reeds een IMJV ontvangen zonder deel Lucht dan kan je het deel Lucht (laten) bijmaken.

Als je geen IMJV hebt ontvangen en je dient een deel Lucht in te vullen dan moet zelf initiatief nemen om voor jou een IMJV te laten aanmaken.

Hoe het deel Lucht invullen?

Indien onderdelen van het deel Lucht niet van toepassing zijn, hoeft u die niet in te vullen. U laat ze gewoon leeg. Als u het deel Lucht onterecht hebt ontvangen duidt u in deel  Lucht van het online IMJV-loket 'Ik heb geen luchtgegevens te rapporteren.' aan.

Aandachtspunt 1: Voor modelberekeningen is het van groot belang de exacte locatie te kennen van de plaats waar de emissie plaatsgrijpt;

In dit kader wordt in hoofdstuk 3 van het deel Lucht gevraagd naar de ligging van de emissiepunten, zijnde de XY-coördinaten in het coördinatenstelsel Lambert72. Wanneer in het verleden de coördinaten van de emissiepunten niet werden ingevuld of niet nauwkeurig genoeg werden bepaald (dit wil zeggen tot op 1 km in plaats van tot op 1 m nauwkeurig) dan vragen wij hieraan vanaf nu extra aandacht te schenken. Eventueel kan bij niet geleide emissies een centraal punt van de activiteit, die de emissie veroorzaakt, in beschouwing genomen worden. Dit punt of de ligging van de schoorsteen kan gemeten worden met een GPS-toestel om vervolgens de XY-coördinaten in te vullen of te corrigeren in het online IMJV-loket.

Wanneer u niet over GPS resultaten beschikt, kan u zelf heel eenvoudig het emissiepunt lokaliseren door het aan te duiden met de muis op een luchtfoto.

Vul ook zo veel mogelijk de hoogte en de diameter van het emissiepunt in.

Aandachtspunt 2:  Ook in het kader van modelberekeningen is het van groot belang zo veel mogelijk de rookgastemperatuur en het rookgasdebiet in te vullen.

Aandachtspunt 3: Bij continue metingen mag het betrouwbaarheidsinterval niet afgetrokken worden om de totale emissie te berekenen.

Handige links

Handige documenten

pdf bestandformulier_lucht.pdf (158 kB)

pdf bestandtoelichtingen formulier luchtemissies.pdf (238 kB)

Voor landbouwers

Landbouwers die het deelformulier lucht van het IMJV dienen in te vullen kunnen gebruik maken van een webtool. Deze tool, genaamd EmissieModelAmmoniakVlaanderen of kortweg EMAV, werd in opdracht van VMM ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Deze tool berekent  de NH3 - emissie in elk emissiestadium. Je vindt de EMAV-tool op http://ammoniakveeteelt.vmm.be  . De tool spreekt voor zich, mocht je toch vragen hebben contacteer dan info@vmm.be . De op deze wijze bekomen emissies voer je nadien in in het online IMJV-loket. Hoe je dit best doet vind je in de korte handleiding hieronder.

pdf bestandUitleg bij invullen van IMJV landbouwbedrijf obv EMAVtool.pdf (160 kB)

Veelgestelde vragen

 

Rubriek 1.A.: Wat wordt bedoeld met "ligging van de activiteit"?

Onder rubriek 1.A. wordt gesproken van de ligging van de activiteiten. Moet hier een grondplan worden meegegeven, een flowchart of beide? Aangezien gesproken wordt van ‘het hele bedrijf’ moeten ook niet relevante activiteiten worden vermeld?

Het is de bedoeling de relevante activiteiten te kaderen in het geheel van alle activiteiten, een flowchart toevoegen kan hiervoor nuttig zijn. De coördinaten van de emissiepunten worden gevraagd in rubriek 3. Wanneer u niet over GPS resultaten beschikt, kan u zelf heel eenvoudig het emissiepunt lokaliseren door het aan te duiden met de muis op een luchtfoto.

 

Rubriek 1.B.: Onderscheid installatie en apparaat

Het onderscheid tussen installatie en apparaat is niet duidelijk. Daarenboven wordt ook nog gesproken van activiteit (als overkoepelende term)

Installaties en apparaten zijn twee niveaus van activiteiten. Zo kan een afdeling van een bedrijf een installatie zijn, en de machines van die afdeling de apparaten. 

 

Waaronder valt verwarming? En wat met verwarming van kantooractiviteiten of administratieve activiteiten?

Waaronder valt verwarming?

Verwarming valt onder productie van energie.

En wat met verwarming van kantooractiviteiten of administratieve activiteiten?

Deze moeten niet worden opgenomen in de verslaggeving omdat ze huishoudelijk zijn van aard.

 

Reëel vermogen versus geïnstalleerd vermogen

Het reëel vermogen, is dit het vermogen van de toestellen in gebruik? Het geïnstalleerd vermogen dan het vermogen van de aanwezige toestellen?

Het geïnstalleerd vermogen is het maximum vermogen. Het reëel vermogen is het gemiddeld vermogen die in werkelijkheid wordt gehaald.

Bv. :Je kan max 1000 ton/jaar koekjes maken, maar in werkelijkheid haal je gemiddeld 'slechts' 750 ton/jaar.

Het reëel vermogen is een gemiddelde waarde. Als die flink afwijkt van wat vroeger van toepassing was (en door VMM aangeboden wordt in het loket), moet die worden bijgesteld.

 

Rubriek 2.A.: beschrijving van de activiteiten - knip en plak?

Indien u dit in het loket invult, kan u knippen en plakken van tekst die u al beschikbaar heeft.

 

Rubriek 2.D.: wat zijn fakkels ?

Fakkels zijn typisch voor de olie- en chemische-industrie. Een fakkel is een veiligheidsinstrument waarmee een plotse overmaat aan gas wordt afgevoerd en milieuvriendelijk verbrand.

Hoe werkt een fakkel?

  • In een chemische fabriek vind je dikwijls brandbare gassen zoals koolwaterstoffen. Om die te kunnen verwerken, worden die in allerlei vaten onder druk gebracht.
  • Wanneer die druk in die vaten om welke reden ook, te hoog wordt, moet die weg kunnen. Daarom zijn de vaten voorzien van een veiligheidsklep. Dat is een klep die opent, wanneer de druk in het vat boven een bepaalde waarde stijgt. Die veiligheidskleppen zijn via leidingen verbonden met de fakkel.
  • In de fakkel vermengen de brandbare gassen zich met zuurstof, aangevoerd door middel van stoom, en ontsteken door contact met de pilot, een soort waakvlam bovenaan in de fakkel.

 

Hoe moet naverbranding gezien worden?

Wordt een naverbranding aanzien als een fakkel of als een nabehandelingstechniek van emissies door verbranding?

Een naverbrander wordt niet aanzien als een fakkel.

 

Rubriek 2.E.: enkel voor biogas?

Rubriek 2.E. moet enkel worden ingevuld voor die waterzuiveringen waarbij biogas ontstaat en verbrand wordt, klopt dit?

Neen, waterzuiveringen kunnen ook niet geleide emissies hebben die in 6.E moeten worden vermeld. Er zijn ook waterzuiveringen die geleide emissies hebben, andere dan biogas. Deze moeten  in 6.E bij de geleide emissies gerapporteerd worden.

 

Rubriek 3.: Hoe geraak ik aan Lambertcoördinaten?

Lambertcoördinaten, hoe kan men deze detail informatie per emissiepunt bekomen zonder buitensporige kosten?

Wanneer u niet over GPS resultaten beschikt, kan u zelf heel eenvoudig het emissiepunt lokaliseren door het aan te duiden met de muis op een luchtfoto. Voor modelberekeningen is het van groot belang de exacte locatie te kennen van de plaats waar de emissie plaatsgrijpt; het is dus aangewezen de Lambertcoördinaten op te zoeken en in te vullen.

 

Rubriek 4.: Rendement van zuiveringsapparatuur?

Rendementen van zuiveringsapparatuur, deze informatie is meestal niet voorhanden. Is een inschatting voldoende of moet dit bewezen worden aan de hand van interne/externe studies.

Meestal wordt hier een cijfer ingevuld dat van de fabrikant komt. Indien een IMJV-plichtige hiervan geen metingen of studies heeft, hoeft hij die ook niet te doen. Het cijfer van de fabrikant volstaat dan.

 

Wat met accidentele verliezen van koelmiddel?

Niet over spreken in het IMJV?

Toch wel, de drempelwaarden van de ozonafbrekende stoffen en F-gassen zijn opgenomen in het IMJV.

 

Mogen emissiebronnen samengenomen worden?

Welke coördinaten moeten worden opgenomen indien verschillende emissiepunten worden samengenomen of voor diffuse emissies? Mogen verschillende emissiepunten worden samengenomen, zelfs indien ze afzonderlijk meetbaar zijn.

De emissiepunten moeten zoveel mogelijk worden opgesplitst, zoals in de huidige Vlarem-reglementering gesteld.

 

Rubriek 5: Wordt voor meetmethodes, meetnormen en meetprotocollen verwezen naar door de overheid erkende labo's?

De meetnormen en protocollen worden inderdaad vermeld door de erkende labo's.
Echter ook andere metingen, zoals deze afkomstig van on-line metingen worden aanvaard voor de rapportering van het jaarverslag.

 

Formules voor opslag en overslagverliezen?

Blijven de formules voor opslag en overslagverliezen die in het BS gepubliceerd werden geldig?

Het bedrijf is vrij de manier van werken te kiezen en deze weer te geven bij de bepalingsmethode. 

 

Welke stoffen moeten opgesomd worden?

Moeten hier alle grondstoffen en hulpstoffen (>10% van de totale productie) worden opgesomd?

Nee, meestal volstaat één stof en alle gebruikte brandstoffen. Enkel de stoffen die tijdens het proces waar ze in voorkomen, aanleiding geven tot relevante emissies,  moeten opgesomd worden.

 

Wat wordt verstaan onder stoffen met een 'belangrijk impact'?

Dit zijn stoffen die door gebruik of productie aanleiding geven tot relevante emissies, zijnde emissies boven de drempelwaarde.

 

Zijn abnormale emissies = emissies bij incidenten?

ja

 

Wat baat het om te vragen naar lekverliezen, ademverliezen en andere niet-geleide emissies als je niet gehouden wordt om deze te meten?

Het IMJV staat  los van welke meetverplichting ook. Het spreekt voor zich dat resultaten van gedane metingen best gebruikt worden bij het opstellen van het IMJV. Indien geen metingen voorhanden zijn kunnen de emissies bepaald worden door berekeningen , schattingen, massabalansen enz. In het IMJV is een vak voorzien om de bepalingswijze op te geven.

 

Wat zijn overslagverliezen?

Dit zijn verliezen als gevolg van emissies bij vullen en ledigen. 

 

Wat zijn relevante emissies?

Relevante emissies zijn emissies boven de drempelwaarden.

 

Hoe moet CO2 worden opgegeven?

Zoals emissie-inventaris benchmark? (met uitsluiting van een aantal installaties?)

Neen, de emissies van alle installaties moeten opgegeven worden en ook de CO2- emissies door verbranden van biomassa moeten gerapporteerd worden.

 

Zijn alle verontreinigend stoffen van rubriek 7 wel meetbaar of te berekenen?

In het kader van het IMJV is er geen extra meetverplichting. Resultaten die volgen uit meetverplichtingen worden uiteraard best aangewend om het IMJV in te vullen. Waarvoor er geen meetverplichting voorzien is en geen metingen beschikbaar zijn, bent u vrij de emissies op een andere manier in te schatten. In het IMJV is er plaats om de bepalingsmethode op te geven.

 

Hoe kan ik zonder fout een door VMM aangeboden activiteit op NVT zetten?

Verwijder vooreerst de voor deze activiteit aangeboden emissie en vervolgens het aangeboden verbruiksgegeven in hoofdstuk 6 door op het rode kruisje te klikken. Plaats het eventuele zuiveringsapparaat voor deze activiteit op nvt en vervolgens het emissiepunt. Na eerst de apparaten op nvt gezet te hebben, kan je ook de installatie van deze activiteit op nvt zetten.

Als de activiteit die je op nvt wil zetten een verbruiksgegeven deelt met andere activiteiten, haal dan die activiteit uit de selectie, door alleen die activiteiten te selecteren door ze aan te klikken (worden dan blauw) die je nog wenst over te houden.

 

Ik krijg een foutboodschap bij het opladen van een bestand. Wat nu?

Verwijder de spaties uit de bestandsnaam van het bestand dat je wil opladen en probeer het opnieuw.

 

Het deel lucht ontbreekt in mijn IMJV en ik moet dit wel invullen. Wat nu?

In het startscherm kan je zelf dit deel bijmaken. Automatisch wordt ook het deel energie toegevoegd.

 

Wat als een aangeboden activiteit van het verkeerde type is?

Als een door de VMM aangeboden activiteit van het verkeerde type is; bv. van het type 'productie' terwijl dit van het type 'productie van energie' moet zijn, dan moet de verkeerde activiteit op NVT gezet (zie: Hoe kan ik zonder fout een door VMM aangeboden activiteit op NVT zetten?) worden en de correcte activiteit nieuw ingevoerd worden in het online IMJV-loket