Deel Identificatie


Wie moet dit deel invullen?

Elk IMJV bevat het deel Identificatie welk wordt aangevuld met andere delen, afhankelijk van uw bedrijf, exploitatie en de daaraan gekoppelde informatieverplichtingen.

Indien u dit deel via het online IMJV-Loket invoert kan de handleiding voor alle schermen van deel Identificatie hulp bieden.

In het online IMJV-Loket vult u enkel de lege vakken in voor zover ze op u van toepassing zijn en maakt u zo nodig correcties op reeds ingevulde vakken. Wij zullen voor de volgende jaargangen de gegevens die u nu opgeeft reeds invullen en ze u ter controle en correctie aanbieden. Zo hoeft u niet steeds elk jaar alles weer opnieuw in te vullen.

De nacebelcode is verplicht in te vullen informatie. Indien de reeds ingevulde nacebelcode niet juist is kan u deze steeds corrigeren.

Hoe het Deel Identificatie invullen?

Bij elk scherm in het online IMJV-loket staat er bovenaan een link ‘Uitleg bij dit scherm’. Klik daar op als u in het loket zelf meer uitleg wilt.

 

Handige documenten

Handleiding voor alle schermen van deel Identificatie

Nacebellijst

 

Veelgestelde vragen

 

Punt 1.2 Gegevens zijn niet correct of niet ingevuld

Wanneer de exploitatie- of exploitantgegevens niet correct zijn, kan u deze gegevens verbeteren in de daarvoor voorziene vakken op het deel van het IMJV. Let op: bij verhuis of overname van de exploitatie geeft u dit niet op onder punt 1.2 maar onder punt 1.8 'Wijzigingen'.

Adresgegevens zijn niet ingevuld wanneer het adres van de exploitatie onbekend is. Dit komt enkel voor bij exploitaties met een deel Grondwater. U kan de volledige gegevens invullen in de daarvoor voorziene vakken op het deel van het IMJV.


Wat is een vestigingsnummer? Waar kan ik dit terugvinden?

Het vestigingsnummer wordt toegekend door de Kruispuntbank Ondernemingen en is een nummer dat bestaat uit 10 cijfers met het volgend formaat: "9.999.999.999". Elke 9 in dit voorbeeld stelt dus een getal voor. Het eerste varieert van 2 tot 8, de rest van 0 t.e.m. 9. Het vestigingsnummer wordt toegekend aan een vestigingseenheid.

Een vestigingseenheid is een plaats waar een economische activiteit wordt uitgeoefend, die men geografisch kan identificeren door een adres. Bijvoorbeeld: een bedrijfszetel, een vestiging, een productie-eenheid, een werkplaats, een fabriek, een winkel, een verkooppunt, een kantoor, een steengroeve… Elke vestigingseenheid kan op een bepaald moment maar van één onderneming afhangen.

U kan het vestigingsnummer opzoeken in de zoekmodule van de KBO website.


Wat betekent ‘gemiddeld aantal VTE werknemers’?

VTE = voltijds equivalent

Voorbeeld: een bedrijf heeft 3 voltijdse werknemers (ieder 220 dagen/jaar) en 2 halftijdse (ieder 110 dagen/jaar) 1 persoon die 165 dagen per jaar werkt

3 voltijdse = 3 VTE
+ 2 halftijdse = 1 VTE
+ 1 x 165 dagen = ¾ VTE = 0,75
Totaal = 4,75 VTE

Indien het aantal VTE’s vooringevuld is en niet juist is, kan u dit gewoon corrigeren.
Opgelet: het aantal VTE werknemers wordt enkel gevraagd voor de IMJV-plichtige exploitatie, niet het aantal VTE’s voor de gehele onderneming. 


Wat is een nacebelcode en waar kan ik deze terugvinden?

De nacebelcode is een activiteitscode en betreft de bedrijfssector waartoe u uw exploitatie rekent. Indien deze nacebelcode vooringevuld maar niet juist is, kan u deze gewoon corrigeren. 


Wat is een KBO-nummer?

Het KBO-nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer. Dit nummer wordt aan elke onderneming toegekend en bestaat uit 10 cijfers.

Het uniek ondernemingsnummer werd door de Federale Overheid ingevoerd om te voorzien in een unieke identificatiesleutel voor ondernemingen. Teneinde de administratieve last voor de bestaande ondernemingen tot een minimum te beperken werd er voor gekozen geen volledig nieuw nummer te implementeren, maar het BTW-identificatienummer om te vormen tot ondernemingsnummer.
In een eerste fase vervangt dit nummer reeds:

  • Het handelsregisternummer;
  • Het rechtspersonennummer;
  • Het BTW-nummer.

In geval van een onderneming is de ondernemingsnummer dus gelijk aan het BTW-nummer:
BTW = 999 999 999 – KBO-nummer (10 cijfers!) = 0999 999 999 


Punt 1.3 – 1.7: de "verantwoordelijke"

De "verantwoordelijke" voor het invullen, is dit niet steeds de exploitant? Vanwaar de verregaande opsplitsing?

Er is inderdaad slechts één juridische eindverantwoordelijke en eventueel de milieucoördinator die handtekenen voor het hele IMJV. In sommige organisaties zijn er echter aparte personen verantwoordelijk voor het invullen van één of meerdere delen. Deze zijn eerder contactpersonen die eventueel gecontacteerd kunnen worden indien er bij de verwerking van de gegevens vragen opduiken. Daarom staat ook op het formulier dat deze slechts ingevuld moeten worden indien het gaat over andere personen dan diegene die het hele IMJV invult.


Punt 1.8: Toevoegen of wijzigingen

Gaat men op het elektronisch formulier iets kunnen toevoegen, wijzigen, al is het maar melden NIHIL, of NIET van Toepassing?

Punt 1.8. is volledig invulbaar/wijzigbaar. Dit wordt in principe niet vooraf ingevuld gezien het hier gaat over wijzigingen die zich in het jaar waarover u rapporteert, voordoen.


Bijkomende gegevens gevraagd t.o.v. oude formulier? 

Een aantal gegevens worden bijkomend opgevraagd t.o.v. het milieujaarverslag:

  • BTW, RSZ-nummer, handelsregisternummer, gemiddeld aantal voltijds tewerkgestelde werknemers + cijfers incl. uitzendkrachten, nacebelcode,
  • specifieke verantwoordelijke personen voor het volledige IMJV, deel water, lucht, afvalstoffen, heffingen, grondwater
  • wijzigingen tijdens het kalenderjaar (stopzetting, overname, andere,…) met specificatie datum, gehele of gedeeltelijke, overnemer,…

Een aantal van de gegevens die nu in deel I moeten ingevuld worden, waren verspreid over 1 of meerdere delen van het formulier zoals vb. gemiddeld aantal voltijds tewerkgestelde werknemers, nacebelcode, BTW-nummer. Voor zover deze gegevens in het Centrale Bedrijvenbestand zitten, zullen wij ze vooringevuld aanbieden. De velden die niet vooringevuld zijn moeten ingevuld worden voor zover ze op het bedrijf van toepassing zijn. De meesten daarvan worden volgend jaar aangeboden ter verificatie en verbetering.