Deel Grondwater


Wie moet dit deel invullen?

Bedrijven, organisaties dienen het deel Grondwater in te vullen wanneer zij:

  • een  Milieu- of Omgevingsvergunning met een totaal vergund debiet van meer dan 30 000 m³/jaar hebben.
  • indien dit in de bijzondere voorwaarden van de  Milieu- of Omgevingsvergunning vermeld staat. In deze voorwaarden staat vermeld welk deel (onttrekkingen, peilgegevens en/of kwaliteitsgegevens) moet ingevuld worden en hoeveel keer per jaar de metingen moeten uitgevoerd worden.

Handige documenten

pdf bestandhandleiding_deel_grondwater.pdf (4.54 MB)

Hieronder vindt u een opsomming van de excelformaten om in bulk gegevens op te laden in het deel Grondwater van het IMJV loket:

xls bestandexcel-grondwater-putten.xls (28 kB)  (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van putten)

xls bestandexcel-grondwater-onttrekkingen.xls (22 kB) (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van onttrekkingen)

xls bestandexcel-grondwater-peilmeting.xls (25 kB) (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van peilmetingen)

xls bestandexcel-grondwater-kwaliteitsmeting.xls (37 kB) (=Voorbeeld-Excel voor het opladen van kwaliteitsmetingen)

De correcte excel bestanden om in te vullen en op te laden vindt u in het loket zelf. 

 

Veelgestelde vragen

 

Wie moet het Deelformulier IVB - Grondwaterstatistiek invullen?

Algemene regel:

Bedrijven en organisaties dienen een deelformulier grondwaterstatistiek in te vullen wanneer zij:

  • een Milieu- of Omgevingsvergunning met een totaal vergund debiet van meer dan 30 000 m³/jaar hebben (rubriek 53.8.3). 
  • indien dit in de bijzondere voorwaarden van de Milieu- of Omgevingsvergunning vermeld staat. In deze voorwaarden staat vermeld welk deel (onttrekkingen, peilgegevens en/of kwaliteitsgegevens) moet ingevuld worden en hoeveel keer per jaar de metingen moeten uitgevoerd worden.

 

IMJV gebruiken als rapporteringstool

In de Milieu- of Omgevingsvergunningen, die de laatste jaren afgeleverd werden, werd steeds als bijzondere voorwaarde opgelegd - ook voor kleine winningen - dat de verplichte peilmetingen, opgepompte hoeveelheden en kwaliteitsmetingen jaarlijks in een verslag aan VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer moeten verstuurd worden. 

Moet men dus buiten het IMJV deze verplichtingen apart vervullen?

Als in de vergunning bijzondere voorwaarden vermeld werden, vallen deze meestal buiten het IMJV. Niets belet de exploitant echter om het IMJV-formulier te gebruiken (of desgevallend aan te vragen) om aan die rapportage te voldoen, daar er in de milieuvergunning meestal niet staat hoe die moeten gerapporteerd worden (buiten jaarlijks).

Je mag metingen steeds via het IMJV-rapporteren, zelf als uw bedrijf niet aangeschreven is voor het IMJV (en niet IMJV-plichtig is)

Het kan echter ook zijn dat in de vergunning staat dat de exploitant vergund voor bvb 15.000m³/jaar toch zijn debieten en peilen moet rapporteren conform artikel 5.53.3.7. Dus als er effectief een verwijzing staat naar dat bewuste VLAREM-IMJV-artikel, dan valt die rapportering wel automatisch onder het IMJV.

Er is afgesproken dat indien u de gegevens via het IMJV-formulier hebt doorgegeven, u deze niet nog eens moet opsturen naar de Afdeling Operationeel Waterbeheer. De ontvangen IMJV-formulieren zullen doorgegeven worden aan de desbetreffende diensten.

 

Melding "Datum verkeerd formaat" bij excel grondwaterstatistiek.

ik krijg steeds de foutmelding "Datum verkeerd formaat" bij het resultatenoverzicht van het excel formulier voor de bulk-opload. Hoe los ik dit op?

je moet de datums in de excelformulieren invullen als "tekst". Dit gaat het makkelijkste op deze manier:

  • selecteer uw volledige tabblad (of de kolommen met datums in)
  • klik op je rechtermuisknop en klik op "celeigenschappen"
  • kies in het tabblad getal voor de optie "tekst"
  • vul dan pas de invulvelden in.
grondwater qna

 

Ik heb in de loop van het aangiftejaar een nieuwe debietmeter in gebruik genomen. Hoe vul ik dit in op het loket?

Als in de loop van het aangiftejaar de debietmeter wordt vervangen. Dan vul je de datum wegname in voor de oude debietmeter. Uw onttrekking loopt dan ook tot op de dag dat de debietmeter werd weggenomen.

Je vult dan een nieuw blokje in voor de nieuwe debietmeter. De onttrekking start op de datum dat de nieuwe debietmeter in gebruik werd genomen.

grondwater qnaIn onderstaand voorbeeld is op de "put magazijn" in de loop van het aangiftejaar een nieuwe debietmeter geplaatst. Er zijn dan twee lijntje van deze put in de tabel "beheer onttrekkingen". 

qna

 

Bij de kwaliteitsanalyse is één van de parameters niet meetbaar, omdat deze onder de detectielimiet van het toestel ligt. Hoe vul ik dit in?

Als de parameter niet kan gemeten worden doordat de detectielimiet bereikt wordt van de analysemethode, kan je dit in de derde kolom "Boven (>) of onder (<) detectielimiet" aanduiden.

In de eerste kolom geef je dan op wat deze limiet is.

In onderstaand voorbeeld is de meetwaarde voor nitriet lager dan 3mg/l.

grondwater qna